Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο

Επιλέχθηκα πανεπιστημιακός υπότροφος από το Α.Π.Θ. για το έτος 2017-2018. Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος (Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ωφελούμενοι πρόκειται να απασχοληθούν στο ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27- 02-2016). Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του διδάκτορα αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος (Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο).

Μέλος επιτροπής ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Με απόφαση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1090 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) είμαι μέλος της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. Ο κωδικός της επιτροπής είναι ο Α13ΤΠΔ01.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Αβούρης Νικόλαος του Μαρίνου.

Δημιουργία προκλητήρια για γάμο

Στη Θεσσαλονίκη από αρχαιοτάτων χρόνων εντοπίζεται Eβραϊκή κοινότητα όπου διαμένει και εξελίσσεται, συνεισφέροντας επικοδομητικά στη δημιουργία αυτής της υπέροχης σημερινής μεγαλούπολης.

Πρόσφατα είχα τη χαρά  πέρα από το να δημιουργήσουμε τα έντυπα και ηλεκτρονικά προσκλητήρια για το γάμο φίλων που ανήκουν στην παραπάνω κοινότητα να παραστώ και στο γάμο τους.

sigrouthessaloniki

Εύχομαι το σπίτι τους να είναι πάντα γεμάτο από χαρές. Επίσης, τα γλέντια μας στο μέλλον να έχουμε πάντα Ειρήνη, Αγάπη, Φιλία και να μας διδάξουν χορό γιατί πραγματικά το έχουν.